Monthly Archives: June 2014

Stoppa storföretagens skatteflykt

EU-länderna förlorar årligen 1000 miljarder euro på grund av skatteflykt. Det är mer än vad samtliga EU-länder satsar på sjukvård. Med andra ord hade det funnits gott om resurser till välfärden – om alla hade betalat en rättvis skatt. I stället saknas det skattepengar. Oron gnager i allt fler medborgare när de ser hur sjukvården, skolorna, äldreomsorgen, kollektivtrafiken och hela det sociala skyddsnätet krackelerar.

Vi kan se en växande trend av nolltaxerare som helt enkelt har bestämt sig för att inte betala skatt. De har bestämt för att bryta med samhällskontraktet. I synnerhet multinationella företag har satt i system att manipulera sin bokföring, så att de stora vinsterna kan hämtas ut obeskattade i skatteparadis.

Frågan om skatteflykt via skatteparadis har tack vare påtryckningar från aktiva medborgare kommit på dagordningen i EU, men effektiva överenskommelser mot skatteflykt saknas fortfarande. Därför vill vi göra vad vi kan lokalt för att medborgarnas skattepengar inte ska gå till företag, banker eller fonder som deltar i skattefusket.

Till exempel genom att återta verksamhet i kommunal regi eller genom att ställa krav på land-för-land-rapportering av banker och av företag som lägger anbud i den offentliga upphandlingen. En sådan redovisning kan synliggöra om anbudsgivarna betalat en rättvis skatt i varje land de är verksamma i.

Kommuner som i offentlig upphandling kräver att anbudsgivare inte får utnyttja skatteparadis anser att det är i enlighet med lagens intentioner om god affärsetik, transparens och likabehandling. Vi företräder hederliga medborgares och hederliga företagares rättigheter. Ändå ifrågasätts om dessa åtgärder är i enlighet med gällande nationella lagar och EU:s direktiv om upphandling. Det behövs med andra ord ett förtydligande i lagstiftningen.

Om vi ska ha en möjlighet att återupprätta samhällskontraktet krävs att politiker på alla nivåer samverkar. Därför uppmanar vi såväl nationella politiker som EU-parlamentariker att aktivt driva på för ett regelverk som effektivt förhindrar skatteflykt.

Tidigare i år förstärkte EU möjligheterna att ställa sociala krav och krav på miljöhänsyn i offentlig upphandling. Det är utmärkt. Nu ser vi fram emot att EU aktivt stödjer skatteetiska krav i upphandlingen.

EU har tagit ett första steg vad gäller krav på land-för-land-rapportering i begränsad omfattning. Det redskapet behöver vässas och självklart ska det gälla för alla branscher.

Andra nödvändiga åtgärder är att upprätta offentliga register över företagens verkliga ägare och ett globalt avtal om automatiskt informationsutbyte mellan skattemyndigheter.

Det är ohållbart att världens länder tävlar om hur mycket de kan sänka skatterna. Det leder till ett ”race to the bottom” som alla förlorar på.

Det är vårt ansvar som folkvalda politiker att se till att samhällskontraktet återupprättas. Närmare bestämt att vi får till stånd ett hållbart skattesystem som kan säkerställa finansieringen av välfärden. Om vi inte lyckas visa att vi verkar för folkflertalets bästa, bryts förtroendet och ytterst hotas demokratin.

Fotnot: Undertecknarna är initiativtagare till ”Upprop för skatteparadisfria kommuner och regioner” http://www.taxhavenfree.org

Carina Nilsson, kommunalråd (S) Malmö
Bertil Dahl, (V) kommunalråd i Kalmar
Ingegerd Akselsson Le Douaron , (MP), kommunfullmäktigeledamot i Stockholm
Yildiz Akdogan, ordförande för Socialdemokraterna i Köpenhamn
Thomas Wallgren, Socialdemokraterna, stadsfullmäktigeledamot, Helsingfors
Johannes Hirvaskoski, Centern, stadsfullmäktigeledamot i Vanda
Lars Kjelkenes Giæver, Miljöpartiet, kommunstyrelseledamot i Lillehammer

Publicerad i Dagens Samhälle:

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/stoppa-storfoeretagens-skatteflykt-9237