Finland

Veroparatiisivapaat kunnat muodostavat kansainvälisen verkoston:

tiedote veroparatiisit

Global responsibility strategy, Helsinki, Sept 2012:

“The city finds it important to prevent the use of tax havens and, thus,

avoids cooperation with companies linked to tax havens. A report on

the issues of tax havens will be prepared for the City Board by the end

of 2013. The report draws on e.g. experiences from other EU countries

and previous reports in laying out the possibilities for municipalities and

other local government actors to, within the boundaries of current legal

norms, avoid cooperation with such companies. The report will also include

methods for obtaining information about the companies’ links to

tax havens, for example, by means of audits and country-specific reports”.

http://www.hel.fi/static/taske/julkaisut/2013/Global-responsibility-strategy.pdf

Strategi för globalt ansvar, Helsingfors, sept 2012:

“Staden anser det viktigt att bekämpa skatteparadis och undvika samarbete

med företag som har kopplingar till skatteparadis. Före utgången

av februari 2013 bereds en utredning om skatteparadis för

stadsstyrelsen. I utredningen, som grundar sig på erfarenheter från

andra EU-länder och tidigare utredningar, klarläggs de möjligheter som

kommuner och andra aktörer inom lokalförvaltningen enligt gällande

rättsnormer kan ta till för att undvika samarbete med dylika företag.

Dessutom ingår information om hur nämnda aktörer kan ta fram uppgifter

om företagens kopplingar till skatteparadis med hjälp av t.ex.

granskningar av räkenskaperna och landspecifika rapporter”.

http://www.hel.fi/static/taske/julkaisut/2013/Strategi-for-globalt-ansvar.pdf

ARBETET FÖR SKATTEPARADISFRIA KOMMUNER
RAPPORT FRÅN FINLAND, 12.3.2014

Arbetet för skatteparadisfria kommuner i Finland har sin grund i det globalt förgrenade folkrörelsearbetet. Thomas Wallgren, filosof vid Helsingfors universitet, aktiv i Socialt världsforum (World Social Forum) och ledamot (S) i stadsfullmäktige i Helsingfors lämnade in den första fullmäktigemotionen med förslag om bojkott av företag med kopplingar till skatteparadis i februari 2011.

Efter remissuttalanden från många nämnder beslöt stadsstyrelsen hösten 2011 att uppskjuta beslut i frågan tills staden kommit vidare i beredningen av den strategi för globalt ansvar som fullmäktige då beredde enligt sin verksamhetsstrategi för fullmäktigeperioden 2009-2012.

26.9.2012 beslöt stadsfullmäktige i Helsingfors att anta en strategi för globalt ansvar. Som en del av strategin antog  fullmäktige med rösterna 76 Ja, 5 Nej, 1 tom, 3 frånvarande följande beslut i frågan om skatteparadis:

“Staden anser det viktigt att bekämpa skatteparadis och undvika samarbete med företag som har kopplingar till skatteparadis. Före utgången av februari 2013 bereds en utredning om skatteparadis för stadsstyrelsen. I utredningen, som grundar sig på erfarenheter från andra EU-länder och tidigare utredningar, klarläggs de möjligheter som kommuner och andra aktörer inom lokalförvaltningen enligt gällande rättsnormer kan ta till för att undvika samarbete med dylika företag. Dessutom ingår information om hur nämnda aktörer kan ta fram uppgifter om företagens kopplingar till skatteparadis med hjälp av t.ex. granskningar av räkenskaperna och landspecifika rapporter. (s. 5)#
(Se hela strategin för globalt ansvar på svenska här:
http://www.hel.fi/static/taske/julkaisut/2013/Strategi-for-globalt-ansvar.pdf

och på engelska här:

http://www.hel.fi/static/taske/julkaisut/2013/Global-responsibility-strategy.pdf )

Beslutet i Helsingfors var det första av sitt slag i Finland. Till beslutet bidrog aktivitet av folkrörelseaktiva från bland annat Finlands Flyktinghjälp, Plan-Finland, Attac, Kepa, Demokratiforum Vasudhaiva Kutumbakam och Finnwatch.

Hösten 2012 var det kommunalval i Finland. I valkampanjen gjorde ordförande för socialdemokratiska partiet i Finland frågan om skatteparadis till ett av partiets huvudteman. Partier skickade även ut en modellmotion till fullmäktigegrupper runt om i landet. Tack vare aktivitet även från fullmäktigeledamöter i andra partier – inklusive åtminstone Centerpartiet och svenska folkpartiet- har fullmäktigemotioner sedan hösten 2012 för kommunal skatteparadisfrihet gjorts i åtminstone följande städer i Finland: Helsingfors, Vanda, Esbo, Vasa, Jakobstad, Lahtis och Åbo.

I Helsingfors behandlades, i enlighet med beslutet 26.9.2012, skatteparadisfrågan av stadsstyrelsen 4.3.2013. Stadsstyrelsen beslöt då på förslag av de gröna och med stöd av bl.a samlingspartiet att med rösterna 10 – 5 vidta tre åtgärder i arbetet mot skatteparadis:
1. Stadsstyrelsen skickar ett brev till regeringen och ber den vidta åtgärder samt svara på brevet.
2. Att i begränsade pilotprojekt under vissa villkor prova att i upphandlingen kräva att anbudsgivaren lämnas in en land-för-land rapport om sina bokslut.
3. Att uppta frågan till ny behandling sedan svar från regeringen inkommit till stadsstyrelsen brev.

På samma möte förföll sju andra längregående åtgärdsförslag gjorda av socialdemokraterna och understödda av vänsterförbundet efter omröstning med siffrorna 10 – 5.

Under 2013 gjordes i Helsingfors två olika motioner i fullmäktige i skatteparadisfrågan och i skrivande stund pågår remissbehandling igen i stadens nämnder.