Norge

LOKALGLOBAL SKATTEPROTEST – Ny Tid skriver om det internasjonale oppropet for skatteparadisfrie soner:

http://web.retriever-info.com/go/?u=http%3A%2F%2Fweb.retriever-info.com%2Fservices%2Farchive.html%3Fmethod%3DdisplayDocument&a=36092&d=055099201403219BD95F66FB62F91D31E14BBD3B45F145&i=0&sa=2020886&t=1395642724&x=656589c4235e960bc437dbb105d1aec2

SKATTEPARADISFRIE SONER

9 kommuner, en fylkeskommune og et universitet har gjort vedtak om å bli skatteparadisfrie soner, i 21 kommuner har saken vært tatt opp, men uten at det har vært gjort vedtak, og i seks kommuner og en fylkeskommune har forslaget enten ikke blitt realitetsbehandlet, eller det er blitt avvist.

ULSTEIN KOMMUNE

Initiativet kom fra ungdommer ved Sund folkehøyskole, og saken ble debattert i kommunestyret. Det endte med enstemmig vedtak og følgende kommentar fra ordfører Jan Berset om betydningen av det: “Det betyr at Ulstein kommune ikke skal handle med selskap som har base i land som kan betegnes som skatteparadis. Det er fordi vi mener at det offentlige ikke skal bidra till svart og skjult økonomi, og fordi det bør ligge et etisk regelverk til grunn for bruk av offentlige midler.”

Fra Ulstein Kommunestyrets protokoll 21.06.2012:

PS 12/86 ETISKE KRAV TIL KOMMUNALE INNKJØP – SKATTEPARADISFRI SONE

Ulstein kommunestyre ser at kommunen gjennom handel med selskap med base i såkalla skatteparadis-land og som opererer i ein skjult økonomi, kan medvirke til å tappe både kommunale, nasjonale og internasjonale ressursar – og at det ikkje minst går ut over folk i land med stor fattigdom.

Ulstein kommunestyre har som mål at kommunen sine kjøp av varer og tenester styrer unna slik urettvise. Med vising til at Ulstein er med i eit innkjøpssamarbeid på Søre Sunnmøre med likelydande reglement, vert saka sendt over til innkjøpsleiar som saman med innkjøpsforum gjer ei nærare vurdering av innkjøpsreglar og –praksis, kva som kan vere lovleg og tenleg for å redusere og helst fjerne dei skadelege sidene ved kopling til leverandørar som omtala her.

Handsaming: Tilrådinga frå Ulstein formannskap vart vedteken med 25 mot 0 røyster.

Hele protokollen på: http://www.ulstein.kommune.no/modules/document.aspxObjectType=Document&Document.ID=2388&Category.ID=812

LILLEHAMMER KOMMUNE

Interpellasjon fra MDG, Rødt og SV. Vedtak 01.10.2012:

1. Kommunestyret tar på generelt grunnlag avstand fra urettferdige og skadelige konsekvenser skatteparadis kan ha.

2. Kommunestyret ber administrasjonen fortsatt ivareta en innkjøpspraksis som sikrer at partene opptrer i samsvar med god forretningsskikk og høy forretningsetisk standard som beskrevet i Lov om offentlige anskaffelser samt intensjonene bak denne.

3. Kommunestyret vil vurdere behov for å endre egne retningslinjer når land-til-landrapportering innføres i Norge fra 1. januar 2014.

NESODDEN KOMMUNE

På kommunestyremøtet i Nesodden 17.10.2012 ble det gjort vedtak i retning av at kommunen skal bli skatteparadisfri, etter forslag fra Miljøpartiet De Grønne. De tok tydelig avstand fra skatteparadisenes ødeleggende virkninger for samfunn i Sør og Nord, og vil jobbe opp mot kommunene i Follo-distriktet som de har felles innkjøpsordninger med.

Miljøpartiet fikk ikke gjennom hele sitt forslag, men Nesodden er likevel tydelig;

1. Nesodden tar på generelt grunnlag avstand fra urettferdige og skadelige konsekvenser av skatteparadiser.

2. Kommunestyret forutsetter at administrasjonen fortsatt ivaretar en innkjøpspraksis som sikrer at partene opptrer i samsvar med god forretningsskikk og høy forretningsetisk standard, som beskrevet i loven om offentlige anskaffelser samt intensjonene bak denne.

3. Ordfører tar initiativ til felles praksis i Follo mht. egenerklæringer vedrørende skatteparadiser. Dette kan f.eks. være del av mer generell erklæring om miljø, etikk og sosiale forhold fra underleverandører. Nesodden er medlem av innkjøpsfellesskapet i Follo. Kommunen kan ikke forfølge den enkeltes regnskaper, men forhold som legges ut gjennom FIK, kan ha med egenerklæring.

4. Kommunestyret vil vurdere behov for å endre egne retningslinjer når land til land-rapportering innføres i Norge fra 1. januar 2014.

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP

Fra Studenttinget. Vedtak 12.11.2012

Følgjande resolusjon oversendast leiinga ved UMB:

UMB som skatteparadisfri sone

Studenttinget vil at universitetet skal utvikla betre rutiner for anbod og samarbeid med selskap, for å hindra bruk av skatteparadis.

Skatteparadis kjenneteiknast ved:

1.Svært låg eller ingen skatt på kapitalinntekt

2.Lite innsyn i saker om eigarskap eller mangel på sådan

3.Manglande, eller mangelfull, informasjonsutveksling med andre land og jurisdiksjonar om skattemessige forhold

Dette fører til at skatteparadis tilbyr gunstige vilkår for å unngå skatt eller skjula utbytte frå kriminalitet. Å krevja at selskapa universitetet kjøper varer og tenester frå ikkje er tilknytta skatteparadis, vil vera med og kjempa mot kriminalitet og skatteundragelse.

Studenttinget oppfordrar UMB til å: 

▪   Krevja at selskap som UMB samarbeider eller handlar med, skal leggja fram land-for-land-rapportering. Land-for-land-rapportering inneber at selskap må rapportera informasjon som inntekter, utgifter, skatt og tilsette for kvart land dei opereret til, i motsetning til berre ein overordna rekneskap for konsernet som heilskap.

▪   Ikkje kjøpa varer eller tenester frå selskap med tilknyting til skatteparadis.

KONGSBERG KOMMUNE

Fra Gernot Ernst (SV). Vedtak 14.11.2012.

Vedtaket ble gjort mot en stemme.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

1. Kongsberg kommunestyret tar på generelt grunnlag avstand fra urettferdige og skadelige konsekvenser skatteparadis kan ha.

2. Kongsberg kommune vil vurdere behov for å endre egne retningslinjer når land-til-landrapportering innføres i Norge fra 1. januar 2014.

3 Kongsberg Kommune skal utrede videre hvor vidt en kan ekskludere skatteparadistilknyttede selskaper i anbud og avtaler.

Vedtaket ble gjort etter en interpellasjonen fra SV og et svar fra ordføreren med litt endrede forslag.

TROMSØ KOMMUNE

Fra Gunhild Johansen (SV). Vedtak 28.11.2012:

1. Tromsø kommunestyre tar på generelt grunnlag avstand fra urettferdige og skadelige konsekvenser av skatteparadiser.

2. Kommunestyret forutsetter at byrådet fortsatt ivaretar en innkjøpspraksis som sikrer at partene opptrer i samsvar med god foreningsskikk og høy forretnings etisk standard som beskrevet i Lov om offentlige anskaffelser samt intensjonene bak denne.

3. Byrådet bes om å innføre en praksis med egenerklæring vedrørende skatteparadiser fra leverandører. Dette kan med fordel være del av mer generell erklæring om miljø, etikk og sosiale forhold fra leverandører og underleverandører.

4. Kommunestyret vil vurdere behov for å endre egne retningslinjer når land-forlandrapportering innføres i et Norge fra 1. januar 2014.»

Votering:

Johansens forslag pkt. 1-2: Vedtatt med 36 mot 7 stemmer.
Johansens forslag pkt. 3: Fikk 18 mot 25 stemmer og falt.
Johansens forslag pkt. 4: Fikk 17 mot 26 stemmer og falt.

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Fra Ronny Kjelsberg (R). Vedtak 27.2.2013:

1. Fylkestinget uttrykker støtte til regjeringens arbeid med nasjonale og internasjonale tiltak mot skatteunndragelse og hemmelighold via skatteparadis, herunder arbeid med sikte på å forbedre internasjonale skatteregler slik at skattegrunnlaget i et flernasjonalt selskap kommer til beskatning der selskapet har sin faktiske virksomhet.

2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen utnytte regelverket optimalt for å unngå avtaler med selskaper som benytter seg av registering i land med ingen skattlegging.

SAGENE BYDEL, OSLO

Fra Jens Kihl (SV). Vedtak 21.03.2013

1. Bydelsutvalget tar saken til orientering.

2. Sagene bydel tar på generelt grunnlag avstand fra urettferdige og skadelige konsekvenser av skatteparadiser.

3. Bydelsutvalget går ut fra at administrasjonen fortsatt ivaretar en innkjøpspraksis som sikrer at partene opptrer i samsvar med god forretningsskikk og høy forretningsetisk standard, slik lov om offentlige anskaffelser forutsetter.

4. Bydelsutvalget vil vurdere behovet for å endre egne retningslinjer når land-til-land-rapportering innføres fra 1. januar 2014.

HORTEN KOMMUNE

Fra Even Gran (SV). Vedtak 13.5.2013:

1. Horten kommune tar klart avstand fra skatteparadisenes skadelige og urettferdige virkninger for økonomien.

2. Horten kommune erklærer seg som skatteparadisfri sone.

3. Kommunen skal søke å unngå innkjøp av varer eller tjenester fra selskap der det er offentlig kjent at skatteparadis utnyttes for å unndra skatt.

4. Horten kommune skal oppfordre alle sine leverandører å unngå selskap som er registrert i skatteparadiser.

5. Horten kommune vil innføre land- for – land rapportering som en del av sine innkjøpskrav fra 01.01.14.

TRONDHEIM KOMMUNE

Fra Ottar Michelsen (SV). Vedtak 31.10.2013:

1. Bystyret ber rådmannen orientere formannskapet om muligheten til å ha oversikt over om selskaper kommunen handler med er registrert i skatteparadis eller har eiere registrert i stakkeparadis og en vurdering av hvorvidt det er juridisk grunnlag for å stenge slike selskaper ute fra anbud og lignende.

2. Bystyret ber ordføreren sende et tydelig signal til nasjonale myndigheter om at Trondheim ønsker en fortgang i arbeidet med å få på plass land-for-land rapportering for å forebygge situasjoner som åpner for korrupsjon eller skatteunndragelser. 

Attac Norges skatteparadiskampanj: http://skatteparadis.attac.no/

Norge innfører land-for-land-rapportering:

http://www.regjeringen.no/nn/dep/ud/kampanjer/dialog_forside/johnsen_llr.html?id=697043