Opprop for skatteparadisfrie kommuner og regioner

norsklogo

Skatt er en forutsetning for vår felles velferd og infrastruktur. Vårt mandat som folkevalgte lokalpolitikere er å på beste måte forvalte de pengene innbyggerne betaler i skatt. Dette mandatet har dessverre blitt stadig vanskeligere å utføre siden stadig flere bruker smutthull i loven for å unngå å betale skatt. Multinasjonale selskaper arbeider systematisk for å redusere sin skatt gjennom å overføre overskudd til skatteparadiser.

Samtidig som kommuner, regioner og land er i økonomisk krise, oversvømmes skatteparadisene av penger. Anslag viser at 21- 32.000 milliarder dollar gjemmes i skatteparadiser. Årlig taper EU-land 1000 milliarder euro på grunn av skatteunndragelser og skatteunngåelse, noe som er mer enn de totale helseutgiftene for alle EUs medlemsland kombinert. Kapitalflukten fra fattige land er betydelig større enn samlet internasjonal bistand. Til tross for at vi i dag har kunnskap om den omfattende kapitalflukten får den fortsette så lenge demokratiet ikke har holdt tritt med den globaliserte økonomien.

Dersom formuene som er skjult i skatteparadis blir rettferdig skattlagt vil det være nok ressurser til vår felles velferd, til internasjonal solidaritet og til klimasatsinger. Det er til alles fordel å få leve i et sivilisert samfunn med skattefinansiert felles velferd og infrastruktur. Derfor bør alle bidra og betale sin rettferdige andel, selv de største selskapene og bankene.

Etter press fra en rekke folkelige bevegelser og andre organisasjoner fra det sivile samfunn, er spørsmålet om skatteunndragelser gjennom skatteparadiser nå på dagsorden i EU, OECD, G8 og G20, men å få til nye, globale avtaler tar tid.

Derfor vil vi som lokalpolitikere jobbe for at innbyggernes skattebidrag ikke skal gå til bedrifter, banker eller fond som bruker skatteparadis for å unngå beskatning. Dette kan gjøres gjennom å ta tjenester tilbake i offentlig regi, eller ved å stille krav til land-for-land-rapportering av banker og selskaper som legger inn anbud i offentlige anskaffelser. Land-for-land-rapportering vil kunne synliggjøre om leverandørene i offentlige anskaffelser betaler riktig skatt i alle land de opererer i. Siden 2010 har franske regioner handlet gjennom å kreve mer åpenhet av bankene som de samarbeider med. I Sverige, Norge og Finland tar kommuner initiativ for økt gjennomsiktighet og ansvarlig skattepraksis i sine offentlige anskaffelser.

Kommuner som krever at anbudsgivere i offentlige anskaffelser ikke får benytte skatteparadis mener dette er i tråd med lovens intensjoner om god forretningsskikk, åpenhet og likebehandling. Selskaper som bruker skatteparadis med det formål å unngå å betale skatt kan legge inn lavere anbud, noe som strider mot prinsippet om at alle leverandører skal ha like muligheter. Dette er urettferdig overfor ærlige småbedrifter og forvrenger markedet.

Gjennom demokratiske beslutninger kan vi fremme en skatterettferd. Vi ønsker å oppnå:

• Samarbeid og åpenhet, i stedet for skatteparadisenes hemmelighold, selskapers manipulerte regnskaper og negativ skattekonkurranse mellom land.

• Et offentlig register over selskapenes reelle eiere, inkludert stiftelser og skyggeselskaper.

• En global avtale om automatisk informasjonsutveksling mellom skattemyndigheter.

• Land-for-land-rapportering, som viser multinasjonale selskapers økonomiske virksomhet i alle land de opererer i, for å synliggjøre om de betaler rettmessig skatt.

Vi oppfordrer politikere på nasjonalt og internasjonalt nivå for å presse på for et nytt internasjonalt regelverk som kan sikre våre samfunns skatteinntekter.

Kommuner og regioner i alle land kan samarbeide for å bedre utnytte det handlingsrommet som finnes allerede i dag for å bli “skatteparadisfrie”, dvs. å hindre at skattepenger går til bedrifter, banker og andre finansinstitusjoner som bruker skatteparadiser til skatteunndragelse.