Upprop för skatteparadisfria kommuner och regioner

spfk_ja_sv

Skatt är en förutsättning för vår gemensamma välfärd och infrastruktur. Vårt uppdrag som folkvalda lokalpolitiker är att på bästa sätt ansvara för de pengar medborgarna betalar i skatt. Uppdraget har dessvärre blivit allt svårare att utföra, eftersom alltfler utnyttjar kryphålen i lagen i syfte att nolltaxera. Multinationella koncerner har satt i system att manipulera sin bokföring för att kunna föra över vinster obeskattade till skatteparadis.

Samtidigt som kommuner, regioner och nationer plågas av ekonomisk kris, svämmar skatteparadisen över av pengar. 21-32 000 miljarder dollar göms i skatteparadisen, EU-länderna förlorar årligen 1000 miljarder euro på skatteflykt. Det är mer än vad samtliga EU-länder satsar på sjukvård. Skatteflykten från fattiga länder är betydligt större än det totala internationella biståndet. Trots att vi idag har kunskap om den omfattande skatteflykten kan den fortgå, eftersom demokratin inte hunnit ikapp den globaliserade ekonomin.

Om de summor som göms i skatteparadisen beskattats rättvist hade det funnits gott om resurser till vår gemensamma välfärd, till internationell solidaritet och till klimatsatsningar. Vi gynnas alla av att få leva i ett civiliserat samhälle med en skattefinansierad gemensam välfärd och infrastruktur. Därför ska också alla bidra efter förmåga. Även de största företagen och bankerna.

Frågan om skatteflykt via skatteparadis har tack vare påtryckningar från en rad folkrörelser och organisationer kommit på dagordningen i EU, OECD, G8 och G20, men att få till stånd nya globala överenskommelser tar tid.

Därför vill vi som lokalpolitiker verka för att medborgarnas skattepengar inte ska gå till företag, banker eller fonder som utnyttjar skatteparadis för skatteflykt. Till exempel genom att återta verksamhet i kommunal regi eller genom att ställa krav på land-för-landrapportering av banker och av företag som lägger anbud i den offentliga upphandlingen. En land-för-land-rapportering skulle synliggöra om anbudsgivarna betalat en rättvis skatt i varje land de är verksamma i. Sedan 2010 har franska regioner börjat agera genom att kräva mer transparens av bankerna som de samarbetar med. I Sverige, Norge och Finland tar kommuner initiativ för ökad transparens och ansvarsfull skattepraxis i sin offentliga upphandling.

Kommuner som i offentlig upphandling kräver att anbudsgivare inte får utnyttja skatteparadis anser att det är i enlighet med lagens intentioner om god affärsetik, transparens och likabehandling. Företag som utnyttjar skatteparadis i syfte att undvika att betala skatt kan lägga ett lägre anbud, vilket strider mot principen att alla leverantörer ska ha lika möjligheter. Det är orättvist mot hederliga småföretagare och förvränger marknaden.

Genom demokratiska beslut kan vi främja skatterättvisa. Vi vill uppnå:

• Samarbete och transparens i stället för skatteparadisens sekretess, företagens manipulerade bokföring och skattedumpning länder emellan.

• Ett offentligt register över företagens verkliga ägare, inklusive truster, privata stiftelser och skuggföretag.

• Ett globalt avtal om automatiskt informationsutbyte mellan skattemyndigheter.

• Land-för-land-rapportering, som visar multinationella företags ekonomiska aktiviteter i varje land där de är verksamma, i syfte att synliggöra om de betalat en rättvis skatt.

Vi vill uppmana politiker verksamma på nationell och internationell nivå att aktivt driva på för ett internationellt regelverk som kan säkerställa våra samhällens skatteintäkter.

Kommuner och regioner i alla länder kan samarbeta för att bättre utnyttja det handlingsutrymme som finns redan idag för att bli ”skatteparadisfria”, d v s hindra att skattemedel går till företag, banker och andra finansiella institutioner som utnyttjar skatteparadis för skatteflykt.