Vaatimus kuntien ja maakuntien veroparatiisivapaudesta

Finsklogo
Verot ovat yhteisen hyvinvointimme ja yhteisen infrastruktuurimme edellytys.  Tehtävämme kansan valitsemina paikallispolitiikkoina on huolehtia parhaalla mahdollisella tavalla rahavaroista, joita kansalaiset veroina maksavat. Tehtävä on muuttunut vaikeammaksi sitä mukaa, kun yhä useammat toimijat lain porsaanreikiä hyödyntämällä pyrkivät kohti nollaverotusta. Monikansalliset konsernit käyttävät kirjanpidollisia keinoja voittojensa siirtämiseksi veroparatiiseihin.

Samaan aikaan kun kuntia, maakuntia ja valtioita rasittaa talouskriisi, tulvii raha veroparatiiseihin. Niissä on varoja 21 tuhannesta 32 tuhanteen miljardia dollaria. EU – maat menettävät vuosittain 1000 miljardia dollaria veropaon muodossa. Tämä on enemmän kuin EU -maat yhteensä käyttävät sairaanhoitoon. Köyhien maiden osalta veronkierto ylittää kansainvälisen avun yhteenlasketun määrän. Vaikka veronkierron laajuus nykyisin tunnetaan, se voi jatkua, sillä demokratia ei ole pysynyt globaalistuneen talouden vauhdissa.

Mikäli summat, joita piilotellaan veroparatiiseissa olisivat oikeudenmukaisesti verotettuja, riittäisivät varat yhteiseen hyvinvointiin, kansainväliseen solidaarisuuteen, sekä ilmaston suojeluun panostamiseen. Me kaikki hyödymme siitä, että saamme elää järjestäytyneessä yhteiskunnassa, jossa yhteinen hyvinvointi ja yhteinen infrastruktuuri rahoitetaan veroilla. Siksi kaikkien on mahdollisuuksiensa mukaan osallistuttava sen kustannuksiin, myös suurimpien yritysten ja pankkien.

Veroparatiisien avulla tapahtuva veronkierto on laajan kansalais-ja järjestöaktiivisuuden seurauksena noussut asialistalle EU:n OECD:n, G8:n ja G20:n toiminnassa. Uusien globaalien sopimusten luominen vaatii kuitenkin aikaa.
Tämän vuoksi haluamme paikallispoliitikkoina vaikuttaa siihen, että kansalaisten verovarat eivät mene yrityksille, rahoituslaitoksille, tai rahastoille, jotka hyödyntävät veroparatiiseja veronkiertoon. Ryhtymällä toimiin kunnallisessa hallinnossa ja vaatimalla maakohtaista tilinpäätöstä yrityksiltä, jotka tekevät tarjouksia julkisissa hankinnoissa. Maakohtaisella tilinpäätöksellä tulisi tehdä näkyväksi se, ovatko tarjoajat maksaneet oikeudenmukaisesti veronsa kaikissa maissa, joissa ne toimivat. Vuodesta 2010 alkaen Ranskan aluehallinnossa on alettu vaatia parempaa läpinäkyvyyttä pankeilta, joiden kanssa alueet tekevät yhteistyötä. Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa kunnat ovat aloitteellisia läpinäkyvyyden ja vastuullisten verokäytäntöjen lisäämiseksi julkisissa hankinnoissaan.
Kunnat, jotka julkisissa hankinnoissaan vaativat, että tarjoajat eivät hyödynnä veroparatiiseja, katsovat tämän olevan sopusoinnussa lain, hyvän yritysetiikan, läpinäkyvyyden sekä yhtäläisen kohtelun kanssa. Yritykset, jotka hyödyntävät veroparatiiseja veron välttämiseksi, voivat jättää alhaisempia tarjouksia, mikä sotii kaikkien toimittajien yhtäläisten mahdollisuuksien periaatetta vastaan. Tämä on epäoikeudenmukaista rehellisiä pienyrittäjiä kohtaan ja vääristää markkinoita.
Demokraattisilla päätöksillä voidaan edistää oikeudenmukaista verotusta. Haluamme saada aikaan:
– Yhteistyötä ja läpinäkyvyyttä, veroparatiisien salassapidon, yritysten kirjanpidollisen tulosvaikutusten, sekä valtioiden välisen verokilpailun sijaan.
– Julkiset rekisterit yritysten todellisista omistussuhteista, mukaanluettuna rahastot, säätiöt sekä väliyhtiöt
– Maailmanlaajuinen sopimus veroviranomaisten välisestä tietojen vaihdosta.
– Maakohtaisen tilinpäätöksen, jossa näytetään monikansallisten yhtiöiden taloudelliset aktiviteetit jokaisessa maassa,jossa ne toimivat, tarkoituksin tehdä näkyväksi oikeudenmukaisten verojen maksaminen
Haastamme poliitikot kansallisella ja kansainvälisellä tasolla aktiivisesti ajamaan kansainvälistä sopimusverkostoa, jolla varmistetaan yhteiskuntiemme verotulot
Kunnat ja maakunnat kaikissa maissa voivat tehdä yhteistyötä paremmin hyödyntääkseen jo nyt olemassa olevia toimintavapauksiaan, ollakseen veroparatiisivapaita, eli estääkseen verovarojen päätymisen sellaisille yrityksille, pankeille ja rahoituslaitoksille, jotka hyödyntävät veroparatiiseja veronkierrossa.